FacebookПідписатися на RSS

МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА СТРАТЕГІЯ СЗШ № 126

Школа № 126 - це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуально­го, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Наша школа:

- школа творчості для вчителів;

- школа спокою для батьків;

- школа радості для дітей.

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

- Конституції України;

- Законів України:

"Про освіту” ; "Про загальну середню освіту” ; "Про Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Мета та завдання школи.

Головні цінності педагогічного колективу— дитина, культура, творчість. Основний принцип педагогіч­ного процесу закладу — цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізуеться.

Наша мета - створення такого середовища в школі, яке б плекало творчу особистість, створю­вало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Освіта в нашому закладі буде зосереджуватись на дитині, а не на академічних знаннях, для цього вчитель підтримуватиме і розвиватиме потенціал кожного учня. Відповідно до цього, на уроках діти не стільки готуватимуться до далекого майбутнього життя, а житимуть ним зараз, тобто навчання має бути максимально наближеним до умов сучасного швидкоплинного життя.

Завдання - реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася модель випускника, задоволення освітніх потреб не тільки обдарованої молоді, а й звичайних учнів, де всі стануть успішними в житті, здатними до інтеграції з європейським співтовариством.

Завдання школи колектив вбачає в здобутті учнями основ мудрості. Тому правило «Будь мудрим!» повинно стати девізом закладу. А це значить вчити учнів узгоджувати свої інтереси з інтересами інших, прагнення досягти спільності з людьми і принести їм користь саме в тому, що найбільше відрізняє особу від інших. Це також означає діяти так, як всі хочуть, але як тільки може мудрий. Разом з цим учні мають знати, що мудрість виявляється, коли знання підсилюються інтуїцією і глибокими роздумами, освітленими високою моральністю. Вона набувається самосвідомістю і самовихованістю. В загальному все це сприятиме навчанню учнів вміти, розуміти, аналізувати, тобото мислити.

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

4. Матеріально-технічну складову.

Основоположні принципи, що регламентуватимуть роботу школи І-ІІІ ступенів № 126:

Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, та передбачає:

1. Самостійність школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різно­манітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм навчально-виховного процесу.

4. Збереження, передача, віднов­лення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини,її пізнавальних та інтелектуальних можли­востей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Створення чіткої інноваційної системи гуманітарної освіти.

8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи школи.

9. Етичність стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу.

Ключові переваги стратегії школи:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

2. Комплексний підхід до розбудови школи і розвитку учня.

3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

І.Освітня та виховна складова

1. Освітня

 • Забезпечення роботи навчального закладу відповідно вимогам суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сімї, громади, недержавних організацій.
 • Продовження виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту школою в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.
 • Створення якісної системи психолого - педагогічного супроводу навчального процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти.
 • Забезпечення комплексної інформатизації навчального процесу, та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики;
 • Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.
 • Утвердження навчального закладу, як школи, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців.
 • Продовження та вдосконалення науково-експериментальної роботи в навчальному закладі:

- створення на базі школи «Ліги розумових ігор», втіливши її в експеримент: «Вплив розумових ігор на емоційний а інтелектуальний розвиток дітей»;

- внутрішкільного проекту «Обдарована дитина».

 • Створення в школі єдиного освітнього інформаційного центру
 • Створення належних умов для організації науково-дослідницьких робіт учителів та учнів.
 • Поглиблення та урізноманітнення форм співпраці з вищими навчальними закладами міста Києва створення ліцейних класів на базі школи при Київському національному університеті будівництва і архітектури, Київському національному університеті харчових технологій;
 • Розвиток комунікативних навичок учнів у володінні іноземними мовами;
 • Включення в міжнародні освітні проекти та гранти.
 • Налагодження мережевих взаємодій з іншими школами, ровиток школи як відкритої освітньої системи.

2. Виховна

 • ·Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного процесу.
 • Створення та реалізація проекту «Патріот України» , трикутника «Рада ветеранів адміністрація – рада учнівського всамоврядування», забезпечення роботи шкільного музею «Кімната пам’яті» з метою виховання патріотизму.
 • Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.
 • Здійснення подальшого супроводу випускників школи з метою співпраці «випускник - школа», взаємодії та модернізації роботи центру «Випускник».
 • Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технологіїу навчально-виховному процесі.
 • Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.
 • Реалізація проекту «Батьківська академія» з метою співпраці «школа - батьки».
 • Продовження впровадження екологічної програми «Зелена планета» з метою створення здорового простору навколишнього середовища.
 • Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір.

ІІ.Методична складова

 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
 • Стимулювання педагогічної майстерності вчит елів.
 • Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.
 • Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.
 • Стабілізація стосунків в педколективі для створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями.
 • Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя.

 • Забезпечення виконання освітньої програми розвитку «Школа здоров’я» з метою формування у дітей позитивного відношення до здорового способу життя.
 • Створення в школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
 • Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
 • Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
 • Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 • Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

ІV. Матеріално-технічна складова

На здійснення завдань Стратегічної програми розвитку школи джерелами фінансування є державні кошти та кошти внутрішньодержавних та зовнішніх грантів.

Рік Заплановані роботи
2013-2014 Поточний ремонт закладу. Придбання мультимедійних центрів для кабінетів української мови, англійської мови, математики. Ремонт фасаду та установка євро вікон. Обладнання тренажерної зали.
2014-2015 Проведення ремонтних робіт місць загального користування. Придбання нових шкільних меблів та дошок. Заміна світильників у коридорах. Установка євровікон.
2015-2016 Поточний ремонт спортивного та гімнастичного залів. Придбання мультимедійних проекторі вдля кабінетів початкової школи. Оновлення експозицій шкільного музею «Кімната Слави та пам’яті».
2016-2017 Поточний ремонт сходових клітин та шкільних коридорів. Придбання нового посуду до шкілної їдальні. Створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї.
2017-2018 Поточний ремонт обідньої зали їдальні. Придбання нової комп’ютерної техніки. Придбання мультимедійного комплексу для шкільного музею «Кімната Слави та пам’яті»; облаштування внутрішнього дворика.

Структура організації навчально-виховного процесу на трьох ступенях навчання.

В проектуванні і реалізації стратегічних напрямків розвитку за ступенями освіти ми йдемо в першу чергу "від учня", тобто декларування та втілювання на практиці ідеї, які відображають відношення школярів до своєї особистої участі в освітньому процесі. Метою будь-якої освітньої системи є створення умов, які забезпечують досягнення учнем відповідного рівня освіти. Ми розуміємо це не тільки як оволодіння відповідними знаннями та вміннями, а і як формування стійких особистісних якостей учнів, необхідних їм в освітньому процесі та після випуску зі школи на протязі всього життя.

Початкова школа (1-4 класи)

Початкова школа поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цій ступені навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошує ціль розвитку пізнавальної мотивації учня та розвитку комунікативних компетенцій учня, тобто навичок культури спілкування та самопізнання.
Призначення початкової школи полягатиме у становленні життєвих навичок особистості учня. Стратегічним напрямком розвитку початкової ступені освіти є створення таких умов, за якими у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в словах: "Моя школа – школа № 126".
Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим.
У школі І ступеня пропонуються акі освітні програми:

- Естетичне навчання з впровадженням предметів музично-хореографічного циклу;

- Традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Основна школа (5-7 класи)

Стратегічним напрямком розвитку середнього ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка , яку можна сформулювати в словах: "Я вмію та люблю вчитися" і розвивається відповідний комплекс навчальних умінь та навичок та розвивається відповідна система цінностей та мотивів участі в щоденному шкільному житті.

Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням середньої школи є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти "технології успіху та досягнень", при цьому зберегти загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу. Крім того, реалізація даного стратегічного напрямку буде сприяти створенню у школярів комплексної освітньої мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов'язку, але й мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання радісних відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності). В подальшому на старшому ступені навчання, отримані учнями 5-7 класів навички ефективної навчальної діяльності дозволять їм успішно засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проектувати свої майбутні професійні та освітні орієнтири.

У школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Основна школа (8-9 класи)

Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення класів допрофільної підготовки.

Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8 - 9 класів учні на базі циклу предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію.

Призначення основної школи - розвиток функціональної грамотності учня, функціональних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві, впровадження системи до профільної підготовки до мультипрофільного навчання.

У школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Старша школа (10-11 класи, профільне навчання)

Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення середньої освіти на базі профільного навчання з наданням можливості побудови індивідуальної освітньої та професійної стратегії учня на основі його ціннісної позиції.

Стратегічним напрямком розвитку старшого ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка: "Я вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі".

Тому призначення старшої школи - оформлення життєвого проекту особистості, становлення індивідуально - особистісної технології життєтворчості, орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня професійної компетентності, саме старша школа повинна підготувати учня до життєвого самовизначення. У зв'язку з цим, головним стає питання те, яким чином той чи інший профіль забезпечує досягнення учнем необхідного рівня базової компетентності та сприяє здійсненню учнем успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху.

У школі ІІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:


- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Доцільними будуть такі форми викладання: лекція, семінар, практикум, лабораторні заняття. Старшокласники займатимуться дослідницькою діяльністю, оволодіватимуть навичками захисту проектів, основами само презентації, братимуть участь в роботі МАН та у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості.

Таким чином, основним напрямком розвитку школи стане реалізація компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Тобто це така практика, при якій відбувається засвоєння кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, який дозволяє учневі розв'язувати життєво значущі завдання як в процесі навчання в школі, так і в подальшому житті.

Очікувані результати

 • Школа № 126 – школа співпраці, уміння жити і працювати з тими, хто поруч.
 • Школа № 126 – школа з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня.
 • Школа № 126 – заклад освіти, зосереджений на дитині, а не на академічних знаннях.
 • Школа № 126 – плацдарм для впровадження інноваційних та передових технологій.
 • Школа № 126 – заклад освіти, націлений на майбутнє в єдиному освітньому просторі.
 • Наш випускник - успішний випускник, здатний правильно обрати професію, побудувати особисту кар’єру та власне життя.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.